Sundhedsprogrammet

Politik

I henhold til den oprindelige traktat skal EU sikre, at beskyttelse af menneskers sundhed indgår i alle EU-politikker, og samarbejde med EU-landene om at forbedre folkesundheden, forebygge sygdomme hos mennesker og afhjælpe forhold, der kan indebære en risiko for vores fysiske og mentale sundhed.

EU's sundhedsstrategi "Sammen om sundhed" ligger i forlængelse af den generelle Europa 2020-strategi. Europa 2020 vil gøre EU til en intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi og fremme vækst for alle – og det kræver bl.a. en sund befolkning.

Tredje sundhedsprogram (2014-2020):

Programmet har 4 overordnede målsætninger. Den har til formål at:

  1. Fremme sundhed, forebygge sygdomme og skabe gode betingelser for en sund livsstil ud fra princippet om, at der skal tages hensyn til sundhed i alle politikker.
  2. Beskytte EU-borgerne mod alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler.
  3. Bidrage til innovative, effektive og bæredygtige sundhedssystemer.
  4. Lette EU-borgernes adgang til bedre og sikrere sundhedsydelser.

Det tredje sundhedsprogram er Kommissionens vigtigste redskab til at gennemføre EU's sundhedsstrategi. Programmet gennemføres ved hjælp af årlige arbejdsplaner, der beskriver prioriterede områder og kriterierne for at støtte initiativer som led i programmet. Programmets samlede budget er på 449,4 mio. euro.

Sundhedsprogrammet forvaltes af Kommissionen med hjælp fra Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA).

Evalueringer

Åben offentlig høring om midtvejsevalueringen af det tredje sundhedsprogram (2014-2020).

EU's sundhedsprogram 2008-2013

EU's sundhedsprogram 2008-2013 finansierede projekter og initiativer fra 2008 til 2013. Det havde de samme årlige målsætninger som Europa 2020-strategien: at investere i sundhed og tackle udfordringerne i det aldrende samfund.

Kriterierne for finansiering af tiltag under programmet defineredes hvert år i en handlingsplan, der efterfulgtes af indkaldelser af forslag til projekter, driftstilskud, konferencer og fælles initiativer.

Interesserede kunne indsende en ansøgning. Efter en grundig gennemgang af ansøgningerne udvalgte Kommissionen projekter, der ville blive finansieret. Afgørelserne om udvælgelsen offentliggjorde den på sit website.

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer (CHAFEA) hjalp Kommissionen med at gennemføre programmet.