Program w dziedzinie zdrowia publicznego

Jak działa program?

Priorytetowe obszary i kryteria finansowania działań w ramach programu w dziedzinie zdrowia są co roku przedstawiane w planie prac .

Na tej podstawie publikowane są zaproszenia do składania wniosków  szczegółowo określające różne rodzaje dostępnych systemów finansowania oraz wymaganych procedur.

Wszelkie pytania na temat zaproszeń do składania wniosków należy przesyłać na adres: CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu.

Zaproszenia do składania ofert są również publikowane przez cały rok.

Wnioski ocenia Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności przy pomocy ekspertów zewnętrznych.

Eksperci zewnętrzni są wybierani w drodze zaproszeń do składania wniosków .

Informacje o tym, jakie projekty uzyskały dofinansowanie, są co roku przedstawiane w decyzji o udzieleniu dotacji .