Veselības aizsardzības programma

Kā tā darbojas

Veselības programmas prioritārās jomas un darbību finansēšanas kritērijus katru gadu nosaka darba plānā  (tiks pieņemts drīzumā).

Pamatojoties uz to, tiek publicēts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus , kurā sīki aprakstīts, kāds finansējums ir pieejams un kādas procedūras jāievēro.

Visu gadu tiek publicēti arī uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus.

Ieinteresētās organizācijas var iesniegt savu darba programmu un apliecinājumu, ka tās šo programmu spēj finansiāli un praktiski īstenot. Pēc tam izvērtē piedāvājumus un konkursa kārtībā izvēlas, kuri projekti saņems finansējumu.

Priekšlikumus izvērtē Komisija un Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūra ar neatkarīgu ekspertu palīdzību.

Neatkarīgos ekspertus izraugās, rīkojot uzaicinājumus paust ieinteresētību .

Katru gadu ar lēmumu par līguma piešķiršanu  tiek paziņots, kuri priekšlikumi saņems līdzfinansējumu. Pretendentus, kuru piedāvājumi ir novērtēti visaugstāk, aicina uz sarunām par finansiālo atbalstu, par kuru tiks slēgts dotācijas līgums.