Program v oblasti zdravia

Aké schémy financovania sa využívajú?

Program v oblasti zdravia podporuje projekty, ktoré sú v súlade s jeho 23 tematickými prioritami zameranými na zlepšenie a ochranu zdravia a na pomoc členským štátom pri rozvoji a zachovaní inovačných a udržateľných zdravotných systémov. V závislosti od typu projektu sú k dispozícii rozdielne schémy financovania.

Existujú dve hlavné schémy financovania: granty a verejné obstarávanie. Medzi granty patria granty na projekty, operačné granty, priame granty s medzinárodnými organizáciami a granty pre orgány členských štátov na spolufinancovanie projektov (spoločné činnosti).

Druhy financovania dostupné pre každý projekt sa každý rok stanovujú v pracovnom pláne. Je to tak preto, aby sa podarilo efektívne dosiahnuť ciele programu spolupôsobením všetkých zúčastnených strán.

Pokiaľ sa v podkladových materiáloch neuvádza inak (napr. pri verejnom obstarávaní), základná zásada je spoločné financovanie. Granty Komisie pokrývajú len určité percento z celkových nákladov projektu.

Financovanie EÚ v oblasti zdravia