Πρόγραμμα για την υγεία

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Μηχανισμοί χρηματοδότησης

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα υγείας στηρίζει δράσεις που εμπίπτουν στις 23 θεματικές προτεραιότητες του προγράμματος με στόχο τη βελτίωση και προστασία της υγείας του πληθυσμού και την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη για την ανάπτυξη και διατήρηση καινοτόμων και βιώσιμων συστημάτων υγείας. Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί χρηματοδότησης, ανάλογα με το είδος της δράσης.

Δύο όμως μηχανισμοί είναι οι κυριότεροι: οι επιχορηγήσεις και οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών. Οι επιχορηγήσεις μπορεί να έχουν τη μορφή επιχορηγήσεων έργων, επιχορηγήσεων λειτουργίας, άμεσων επιχορηγήσεων σε διεθνείς οργανισμούς και επιχορηγήσεων προς τις αρχές και τους φορείς των κρατών μελών για συγχρηματοδοτούμενες δραστηριότητες ("κοινές δράσεις").

Ο τύπος χρηματοδότησης για κάθε δραστηριότητα καθορίζεται κάθε χρόνο σε σχετικό σχέδιο εργασίας, ώστε οι στόχοι να επιτυγχάνονται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα και με την πλήρη συνεργασία των ενδιαφερόμενων μερών.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, βασική αρχή είναι η από κοινού χρηματοδότηση: οι επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλύπτουν ένα ορισμένο ποσοστό του συνολικού κόστους.

Χρηματοδότηση της ΕΕ για την υγεία