Здравна програма

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Какви са механизмите за финансиране?

В рамките на здравната програма се подпомагат действия, отговарящи на нейните 23 тематични приоритета за подобряване и опазване на човешкото здраве и за подкрепа на страните членки в развитието и поддръжката на иновативни и устойчиви здравни системи. В зависимост от вида действие са достъпни различни механизми за финансиране.

Съществуват два основни механизма за финансиране: безвъзмездни средства и търгове. Безвъзмездните средства могат да се отпускат за проекти, за оперативни разходи, пряко с международни организации и във вид на помощ за органите на страни членки за съфинансиране на действия (т.нар. съвместни действия).

Видът финансиране за всяко отделно действие се определя всяка година в работен план, като се цели възможно най-ефективно постигане на целите при активно сътрудничество между заинтересованите лица.

Освен ако не е посочено друго (напр. при търгове), основният принцип е съвместно финансиране: безвъзмездните средства, отпуснати от Комисията, покриват определен процент от цялостните разходи.

Здравно финансиране на ЕС