Gotowość i reagowanie

Zarządzanie ryzykiem

Komisja ściśle współpracuje z rządami krajów UE , aby zapewnić, by ich reakcje na poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia były spójne dobrze skoordynowane.

Realizowana przez Komisję Inicjatywa na rzecz Bezpieczeństwa Zdrowotnego nakłada na władze poszczególnych państw członkowskich obowiązek zgłaszania na szczeblu UE wszelkiego rodzaju zagrożeń – nie tylko chorób zakaźnych.

Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia

Za pośrednictwem tego organu Komisja koordynuje środki na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego w UE. Komitet powołany został po zamachach terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych w 2001 r.

Od tego czasu Komitet przygotował solidną podstawę dla działań w zakresie gotowości poprzez:

  • umożliwienie rządom UE wymiany informacji i oceny zdarzeń związanych ze zdrowiem
  • funkcjonowanie jako forum dyskusyjne i źródło informacji dla ministrów ds. zdrowia
  • usprawnienie skoordynowanych działań kryzysowych podejmowanych przez władze państw UE. 

Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia – priorytety i przykłady działań 

W skład komitetu wchodzą przedstawiciele administracji krajowej, Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów oraz innych odpowiednich służb Komisji i agencji (np. Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Europejskiej Agencji Leków).

Reagowanie na poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia

Decyzja 1082/2013/UE w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia  ustanawia solidne ramy prawne uprawniające Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia do koordynacji działań wzmacniających zdolność reagowania na zagrożenia.

W przypadku kryzysu Komitet może teraz podejmować szybkie decyzje dotyczące koordynacji reakcji poszczególnych krajów oraz informowania o zagrożeniu ogółu społeczeństwa i pracowników opieki zdrowotnej .