Sagatavotība un reakcija

Riska pārvaldība

Eiropas Komisija cieši sadarbojas ar ES dalībvalstu valdībām, lai gādātu, ka nopietnu starptautiska mēroga veselības apdraudējumu gadījumā ES valstis rīkotos konsekventi un koordinēti.

Eiropas Komisijas Veselības drošības iniciatīvā ir iekļauta prasība, ka ES dalībvalstīm jāziņo ES līmenī par visiem apdraudējumiem, ne tikai par lipīgajām slimībām.

Aktuāls veselības draudu piemērs, kur tiek koordinēti pasākumi, ir pašreizējais Ebolas vīrusa uzliesmojums Rietumāfrikā un nesenie poliovīrusa un Tuvo Austrumu respiratorā sindroma (MERS) uzliesmojumi .

Veselības drošības komiteja

Ar šīs struktūras palīdzību Komisija Eiropas Savienībā koordinē veselības drošības pasākumus. To izveidoja pēc 2001. gadā ASV notikušajiem terora aktiem.

Laika gaitā šai komitejai ir izdevies radīt labu sagatavotības bāzi,

  • dodot iespēju ES dalībvalstu valdībām apmainīties ar informāciju un novērtēt dažādus notikumus sabiedrības veselības jomā,
  • darbojoties kā diskusiju forumam, kas dod padomus veselības ministriem,
  • palīdzot ES dalībvalstu valdībām koordinēti reaģēt uz krīzes situācijām. 

Veselības drošības komitejas prioritārie jautājumi un darbības piemēri 

Komitejā darbojas visu dalībvalstu valdību pārstāvji, kā arī Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta un citu kompetento Komisijas struktūrvienību un aģentūru (piemēram, ECDC, EMA) pārstāvji.

Reakcija uz nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem

Lēmumā 1082/2013/ES par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem  Veselības aizsardzības komitejai ir noteikts stabils juridiskais pamats sagatavotības koordinēšanai.

Komiteja var ātri izlemt koordinēt dalībvalstu atbildes pasākumus un informāciju sabiedrībai un veselības aprūpes speciālistiem .