Připravenost a reakce

Řízení rizik

Evropská komise úzce spolupracuje s vládami členských zemí na zajištění jednotné, koordinované reakce na krizové situace, při nichž je ohroženo zdraví obyvatel více zemí EU.

V rámci své iniciativy pro zdravotní bezpečnost Komise od členských zemí vyžaduje, aby oznamovaly vznik jakékoli hrozby, která by mohla mít dopad na celoevropské úrovni, nikoli tedy pouze případy výskytu přenosných nemocí.

Nedávným příkladem koordinace zdravotních hrozeb je např. vypuknutí epidemie eboly v západní Africe a šíření dětské obrny či koronaviru z Blízkého východu způsobujícího respirační syndrom .

Výbor pro zdravotní bezpečnost

Jedná se o uskupení, které Evropské komisi pomáhá při koordinaci zdravotně bezpečnostních opatření v Unii. Výbor byl zřízen v reakci na teroristické útoky ve Spojených státech v roce 2001.

Za dobu své existence dosáhl výbor v oblasti připravenosti značného pokroku, a to díky tomu, že:

  • usnadňuje vládám členských zemí sdílení informací a vyhodnocování krizových situací ohrožujících zdraví veřejnosti
  • funguje jako diskusní platforma poskytující poradenství ministerstvům zdravotnictví členských zemí
  • usnadňuje koordinovanou reakci vlád zemí Unie v krizových situacích. 

Prioritní činnosti a příklady aktivit 

Výbor je složen ze zástupců vlád všech členských zemí, Generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele Evropské komise a jiných institucí a agentur Komise (např. Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí či Evropské agentury pro léčivé přípravky).

Reakce na vážné přeshraniční zdravotní hrozby

Rozhodnutí 1082/2013/EU o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách  dává Výboru pro zdravotní bezpečnost pevný právní základ ke koordinaci připravenosti.

Výbor je tak schopen rychle rozhodnout o koordinaci reakcí jednotlivých států a o komunikaci s veřejností a zdravotnickými pracovníky .