Подготвеност и реакция

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Управление на риска

Комисията работи в тясно сътрудничество с правителствата на страните от ЕС, за да се осигури последователност и добра координация на тяхната реакция при трансгранични заплахи за здравето.

Инициативата за здравна сигурност на Комисията включва изискване правителствата да съобщават за всички видове заплахи на равнище ЕС, а не само за заразните болести.

Скорошни примери за координация на реакцията при заплахи за здравето са продължаващата епидемия от ебола в Западна Африка и неотдавнашните епидемии от полиомиелит и близкоизточен респираторен синдром .

Комитет за здравна сигурност

Комисията използва този орган, за да координира мерките за здравна сигурност в ЕС. Той бе създаден след терористичните атаки в САЩ през 2001 г.

През годините Комисията изгради стабилна основа за действия във връзка с подготвеността, като:

  • даваше възможност на правителствата на държавите от ЕС да обменят информация и да оценяват прояви в областта на здравето;
  • действаше като форум за дискусии, чрез който съветваше здравните министри;
  • улесняваше координацията на реакцията на правителствата на страните от ЕС при кризи. 

Комитет за здравна сигурност — приоритетни въпроси и примери за дейности 

Комитетът се състои от представители на всички национални администрации, Генерална дирекция „Здравеопазване и политика за потребителите“ на Европейската комисия и други работещи в тази област дирекции и агенции на Комисията (напр. Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Европейската агенция по лекарствата).

Реакция при сериозни трансгранични заплахи за здравето

С Решение 1082/2013/ЕС относно сериозните трансгранични заплахи за здравето  на Комитета за здравна сигурност се осигурява солидна правна основа за координация на подготвеността.

То дава възможност на Комитета бързо да взема решения относно координацията на националните реакции и предоставянето на информация на обществеността и здравните специалисти .