Beredskap och insatser

Riskkommunikation

Tydlig information och effektiv kommunikation med allmänheten och andra EU-länder är en viktig del av krishanteringen.

Kommissionen vill förbättra denna aspekt genom att

  • ta fram strategier för hela EU
  • bättre integrera informatörer i krishanteringen
  • stärka informatörernas samarbete med beslutsfattare och riskanalytiker.

Nätverket för informatörer

Hälsosäkerhetskommittén  har startat ett nätverk för informatörer från riskhanteringsmyndigheter, kommissionen och EU-organ.

Inom EU ska nätverket underlätta samarbetet mellan informatörerna

  • vid kriser – informationsutbyte i ett tidigt skede och samordning av gemensamma strategier och budskap till allmänheten
  • långsiktigt – utbyte av bästa praxis för kriskommunikation och rekommendationer om förebyggande av sjukdomar orsakade av hälsohoten.

Internationellt är nätverket en viktig kanal för information om hur globala hälsohot kan begränsas. Med nätverkets hjälp kan EU snabbt sprida information till omvärlden genom att kontakta andra nätverk inom det globala hälsosäkerhetsinitiativet  och WHO:s nätverk enligt det internationella hälsoreglementet (IHR).