Pripravenosť a reakcia

Oznamovanie informácií o rizikách

Jasné a užitočné informácie a komunikácia s verejnosťou a ostatnými členskými štátmi EÚ sú nevyhnutnou súčasťou reakcie na krízu.

Komisia sa preto snaží:

  • vytárať stratégie na úrovni EÚ;
  • zvýšiť účasť komunikátorov (odborníkov na komunikáciu) v procese riadenia krízových situácií;
  • posilniť spoluprácu s pracovníkmi zodpovednými za riadenie rizík a príslušné rozhodnutia.

Sieť komunikátorov

Túto sieť, ktorú vytvoril Výbor pre zdravotnú bezpečnosť (HSC) , slúži ako platforma pre komunikátorov z Európskej komisie, agentúr EÚ a orgánov členských štátov, ktoré zodpovedajú za riadenie rizík.

Vďaka tejto sieti môžu komunikátori v EÚ lepšie spolupracovať:

  • počas krízy – vymieňať si informácie v počiatočnej fáze a koordinovať spoločné stratégie a komunikáciu s verejnosťou;
  • v dlhodobom horizonte – vymieňať si osvedčené postupy v oblasti komunikácie zdravotných rizík/kríz alebo odporúčania na prevenciu chorôb spôsobených krízovou situáciou.

V celosvetovom meradle je sieť dôležitým informačným kanálom, ktorý pomáha zabrániť šíreniu globálnych zdravotných hrozieb. EÚ tak môže oznámiť svoje informácie rýchlejšie prostredníctvom spojenia s existujúcimi sieťami komunikátorov v rámci celosvetovej iniciatívy pre zdravotnú bezpečnosť  a WHO (medzinárodné zdravotné predpisy).