Ετοιμότητα και αντίδραση

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Κοινοποίηση κινδύνων

Η σαφής και αποτελεσματική ενημέρωση και επικοινωνία με το κοινό και τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Η Επιτροπή επιδιώκει να βελτιώσει την κατάσταση:

  • χαράσσοντας πανευρωπαϊκές στρατηγικές
  • προωθώντας τη συμμετοχή των υπευθύνων ενημέρωσης στη διαδικασία διαχείρισης των κρίσεων
  • ενισχύοντας τη συνεργασία των υπευθύνων ενημέρωσης με τους φορείς λήψης αποφάσεων και διαχείρισης κινδύνου.

Δίκτυο υπευθύνων ενημέρωσης

Η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας (HSC)  έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν υπεύθυνοι ενημέρωσης από τις εθνικές αρχές διαχείρισης του κινδύνου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σχετικούς οργανισμούς της ΕΕ.

Σε επίπεδο ΕΕ, το δίκτυο αυτό συμβάλλει στην καλύτερη συνεργασία των υπευθύνων ενημέρωσης:

  • κατά τη διάρκεια μιας κρίσης – με την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό των κοινών στρατηγικών και των μηνυμάτων προς το κοινό.
  • μακροπρόθεσμα – με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ενημέρωση για τους κινδύνους / τις κρίσεις όσον αφορά την υγεία, και τη διατύπωση συστάσεων για την πρόληψη ασθενειών που προκαλούνται από τους κινδύνους αυτούς.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το δίκτυο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό μέσο περιορισμού και άμβλυνσης των απειλών κατά της παγκόσμιας υγείας. Παρέχει στην ΕΕ τη δυνατότητα ταχείας διάδοσης των πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της σύνδεσης με τα υπάρχοντα δίκτυα υπευθύνων ενημέρωσης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Παγκόσμια Υγειονομική Ασφάλεια  και με το δίκτυο του ΠΟΥ στο πλαίσιο των Διεθνών Υγειονομικών Κανονισμών (ΔΥΚ).