Pripravenosť a reakcia

Hodnotenie rizika

Pri reakcii na vznikajúce cezhraničné ohrozenie zdravia je prvým kľúčovým krokom posúdenie možných rizík.

Rozhodnutím 1082/2013/EÚ o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia  sa zavádza rýchly a efektívny mechanizmus posúdenia rizík.

Súčasťou mechanizmu je mobilizácia odborných znalostí inštitúcií EÚ a medzinárodných orgánov, ktorých poradenstvo a expertíza tvorí východisko pre rozhodnutia týkajúce sa riadenia rizika .

Medzi takéto poradné orgány patria: