Gotowość i reagowanie

Ocena ryzyka

Reagowanie na pojawiające się transgraniczne zagrożenia dla zdrowia rozpoczyna się od oceny ryzyka, która jest bardzo ważna.

Decyzja 1082/2013/UE w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia  ustanawia szybkie i skuteczne mechanizmy oceny ryzyka.

Obejmują one wykorzystanie wiedzy specjalistycznej odpowiednich instytucji unijnych i międzynarodowych do zapewnienia rzetelnych podstaw naukowych umożliwiających podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem .

Wśród tego rodzaju organów doradczych znajdują się m.in.: