Sagatavotība un reakcija

Riska novērtējums

Riska novērtējums ir pirmais būtiskais solis, saskaroties ar pārrobežu veselības apdraudējumu.

Lēmumā 1082/2013/ES par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem  paredzēti ātri un efektīvi riska izvērtēšanas mehānismi.

Tāpēc tiks apkopotas zināšanas, kādas ir kompetento ES un starptautisko struktūru rīcībā, lai izveidotu stabilu zināšanu bāzi lēmumiem par riska pārvaldību .

Šādas konsultatīvas struktūras ir: