Pasirengimas ir reagavimas

Rizikos vertinimas

Kylant tarptautinio masto grėsmei sveikatai labai svarbu pirmiausia įvertinti riziką.

Sprendimu 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai  nustatyti spartūs ir efektyvūs rizikos vertinimo mechanizmai.

Pagal šį sprendimą kreipiamasi į atitinkamų ES ir tarptautinių organų ekspertus ir jų prašoma pateikti pagrįstų mokslinių rekomendacijų, padedančių priimti rizikos valdymo  sprendimus.

Šie patariamieji organai: