Pripravenosť a reakcia

Pripravenosť

Opatrenia EÚ v oblasti plánovania pripravenosti na závažné cezhraničné ohrozenia zdravia sa zameriavajú na posilnenie kapacity rýchlej reakcie na akékoľvek núdzové situácie, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť verejné zdravie. Ide napríklad o poradenstvo vnútroštátnym orgánom, ktoré by mali zohľadniť aj rozmer EÚ, pretože núdzové plánovanie na národnej úrovni môže mať vplyv aj za hranicami.

Stratégia na úrovni EÚ:

  • poskytuje základ pre vypracovanie národných plánov zameraných na riešenie rôznych druhov ohrozenia zdravia – napríklad pandemickej chrípky, SARS, iných prípadov spôsobených biologickými alebo neznámymi faktormi, nehôd spôsobených chemickými látkami, prírodných katastrof environmentálneho pôvodu (napríklad v dôsledku zmien klimatických podmienok), alebo katastrof spôsobených úmyselným konaním.
  • pomáha zabezpečiť interoperabilitu národných plánov prostredníctvom koordinačných mechanizmov, analýzy a komunikačných nástrojov.