Gotowość i reagowanie

Gotowość

Działania podejmowane przez UE w dziedzinie gotowości na wypadek wystąpienia poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia mają na celu wzmocnienie zdolności szybkiego reagowania na wszelkiego rodzaju nadzwyczajne sytuacje, które zagrażają lub mogą zagrażać zdrowiu publicznemu. Działania te obejmują doradzanie władzom krajowym i czuwanie nad tym, by przy opracowywaniu krajowych planów kryzysowych władze te uwzględniały międzynarodowy wymiar potencjalnych problemów i ich rozwiązań.

Strategia na szczeblu UE:

  • stanowi podstawę do opracowania krajowych planów na wypadek różnych rodzajów zagrożeń dla zdrowia – takich jak pandemia grypy, SARS, inne zdarzenia wywołane czynnikami biologicznymi lub nieznanymi, wypadki związane z chemikaliami, katastrofy naturalne wynikające ze zmian klimatu czy zamierzone ataki,
  • pomaga zapewnić interoperacyjność planów krajowych – poprzez mechanizmy koordynacji, analizy i narzędzia usprawniające komunikację.