Valmisolek ja reageerimine

Valmisolek

ELi meetmed valmisoleku planeerimiseks tõsiste piiriüleste terviseohtude valdkonnas on ette nähtud suutlikkuse parandamiseks kiirreageerimisel mis tahes hädaolukorras, mis võib tõenäoliselt mõjutada rahvatervist. See hõlmab riiklike ametiasutuste nõustamist ja selle tagamist, et nad arvestaksid ELi mõõtmega, võttes arvesse seda, et hädaolukordade planeerimine riiklikul tasandil võib mõjutada ka naaberriike.

ELi tasandi strateegia olemasolu:

  • pakub aluspõhja selliste riiklike kavade väljaarendamisele, mille eesmärk on erinevate terviseohtudega tegelemine (nt gripipandeemiad, SARS, muud ohud, mille põhjustajaks on bioloogilised või tundmatud ained, keemiliste ainete põhjustatud õnnetused, keskkonnaga seotud looduslikud sündumsed (nt kliimamuutused) või tahtlikud rünnakud);
  • aitab tagada riiklike kavade tõhusa koostalitlusvõime koordineerimismehhanismide, analüüsi ja teabevahendite abil.