Ετοιμότητα και αντίδραση

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Ετοιμότητα

Η δράση της ΕΕ στον τομέα του σχεδιασμού της ετοιμότητας σε περίπτωση σοβαρών διασυνοριακών απειλών για την υγεία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας ταχείας αντιμετώπισης κάθε είδους καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που επηρεάζουν ή μπορούν να επηρεάσουν τη δημόσια υγεία. Περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών στις εθνικές αρχές και τη διασφάλιση ότι αυτές θα λαμβάνουν υπόψη τους την ευρωπαϊκή διάσταση, δεδομένου ότι ο σχεδιασμός για έκτακτες καταστάσεις σε εθνικό επίπεδο μπορεί να έχει διασυνοριακές επιπτώσεις.

Η ύπαρξη ευρωπαϊκής στρατηγικής:

  • παρέχει το πλαίσιο για την ανάπτυξη εθνικών σχεδίων αντιμετώπισης των διάφορων τύπων απειλών για την υγεία, όπως η πανδημία γρίπης, το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS), άλλες καταστάσεις που προκαλούνται από βιολογικούς ή άγνωστους παράγοντες, ατυχήματα που προκαλούνται από χημικούς παράγοντες, φυσικά φαινόμενα περιβαλλοντικής προέλευσης, όπως η κλιματική αλλαγή, ή εσκεμμένες πράξεις·
  • συμβάλλει στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των εθνικών σχεδίων, μέσω συντονιστικών μηχανισμών και εργαλείων ανάλυσης και επικοινωνίας.