Připravenost a reakce

Připravenost

Evropská unie se na krizové situace, kdy je závažně ohroženo veřejné zdraví hned v několika členských zemích, chce náležitě připravit. Zaměřuje se především na to, aby posílila akceschopnost zemí v případě hrozby, která má nebo by mohla mít dopad na zdraví obyvatelstva. Kromě jiného tak poskytuje odpovědným úřadům členských zemí poradenství a zajišťuje, aby státy při plánování vlastní reakce braly v úvahu její případný dopad na sousední státy a celou EU.

Strategie na celoevropské úrovni:

  • je společným vodítkem členských států při vypracovávání národních plánů připravenosti na různé typy ohrožení veřejného zdraví, např. na pandemii chřipky, šíření těžkého akutního respiračního syndromu (SARS) či na jiné hrozby způsobené biologickými a neznámými činiteli, dále na nehody způsobené chemickými činiteli, na přírodní katastrofy environmentálního původu (např. v důsledku změny klimatu) či katastrofy způsobené úmyslným jednáním.
  • přispívá k zajišťování interoperability národních plánů, a to pomocí koordinačních, analytických a komunikačních nástrojů.