Подготвеност и реакция

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Подготвеност

Действията на ЕС в областта на планирането на подготвеността за сериозни трансгранични заплахи за здравето имат за цел повишаване на капацитета за бърз отговор на всякакви извънредни ситуации, които засягат или има вероятност да засегнат общественото здраве. Това включва съветване на националните власти и гарантиране, че те вземат предвид европейското измерение и факта, че планирането за извънредни ситуации на национално равнище може да окаже въздействие и отвъд техните граници.

Наличието на стратегия на равнище ЕС:

  • дава основа за разработване на национални планове за отговор на различни видове заплахи за здравето – например пандемии от грип, тежък остър респираторен синдром (ТОРС) или други инциденти, причинени от биологични или неизвестни вещества, от химически вещества, от природни явления, свързани с околната среда - като изменение на климата, или от умишлени действия.
  • помага за постигането на оперативна съвместимост на националните планове – чрез механизми за координация, средства за комуникация и анализ.