Pripravenosť a reakcia

Politika

Opatrenia EÚ majú ochrániť občanov pred mnohými vážnymi ohrozeniami verejného zdravia, ktoré sa pre svoj cezhraničný dosah dajú najúčinnejšie riešiť formou celoeurópskej spolupráce.

Tieto hrozby môžu byť spôsobené činidlami, ktoré zapríčiňujú prenosné choroby, alebo inými biologickými a chemickými činidlami. Umocňovať ich môžu aj environmentálne faktory, spôsobené napríklad zmenami klímy.

Činnosť EÚ v tejto oblasti spočíva predovšetkým v podpore koordinácie medzi vládami členských štátov (usmernenia, výmena osvedčených postupov atď.).

EÚ v spolupráci s vládami vytvorila celý rad mechanizmov pre koordinovanú celoeurópsku reakciu v týchto oblastiach:

Analýza ohrození verejného zdravia

Politika EÚ sa zakladá na analýze možného riešenia týchto ohrození v súlade s týmito dokumentmi:

Právne predpisy

prijala rozhodnutie , ktorého cieľom je zlepšiť pripravenosť plánovania pre prípad vážnych cezhraničných ohrození zdravia v rámci EÚ a posilniť kapacity na koordináciu reakcií na mimoriadne situácie v oblasti verejného zdravia.

Právny základ

Zmluva o fungovaní EÚ vo svojom článku 168 stanovuje nové právomoci EÚ, ktoré dopĺňajú činnosti členských štátov pri boji s vážnymi cezhraničnými ohrozeniami verejného zdravia.