Sagatavotība un reakcija

Politika

ES politikas mērķis ir aizsargāt iedzīvotājus no dažādiem nopietniem veselības apdraudējumiem, kuri sniedzas pāri atsevišķu valstu robežām un kurus tādēļ visefektīvāk ir iespējams novērst ar visas Eiropas mēroga sadarbību, nevis katras ES dalībvalsts valdībai rīkojoties individuāli.

Šie apdraudējumi var būt infekcijas slimības vai citi bioloģiski, ķīmiski vai vides faktori (piemēram, tādi, ko izraisījušas klimata pārmaiņas).

Šajā jomā ES galvenais mērķis ir veicināt sadarbību starp dalībvalstu valdībām, piemēram, ar vadlīniju un paraugprakses apmaiņas palīdzību.

Sadarbībā ar dalībvalstu valdībām ES ir izveidojusi vairākus mehānismus, lai koordinēti visā ES varētu īstenot pasākumus šādās jomās:

Veselības apdraudējumu analīze

ES politika balstās uz analīzes, kā šos riskus vislabāk novērst. Tas izklāstīts šādos dokumentos:

Tiesību akti

ES ir pieņēmusi lēmumu , kas paredz uzlabot sagatavotības plānošanu saistībā ar nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem visā ES un nostiprināt spēju koordinēti reaģēt ārkārtas situācijās veselības jomā.

Juridiskais pamats

Lisabonas līguma 168. pantā Eiropas Savienībai ir paredzētas jaunas pilnvaras rīkoties, lai apkarotu nopietnus pārrobežu veselības apdraudējumus, tādējādi papildinot valstu veiktos pasākumus.