Pasirengimas ir reagavimas

Politika

ES politika siekiama apsaugoti Europos gyventojus nuo įvairių didelių grėsmių sveikatai, kurios gali sukelti problemų ir už šalies, kurioje jos kyla, ribų, todėl ES vyriausybės jas galėtų veiksmingiau šalinti bendradarbiaudamos ES lygmeniu, o ne veikdamos pavieniui.

Tokių grėsmių gali kilti dėl užkrečiamųjų ligų sukėlėjų arba kitų biologinių ar cheminių medžiagų arba jos gali būti ekologinės, pavyzdžiui, kilusios dėl klimato kaitos.

Šios srities ES veikla iš esmės skatinama valstybių narių vyriausybes koordinuoti savo veiksmus. Pavyzdžiai: gairių rengimas, gerosios patirties sklaida.

Bendradarbiaudama su vyriausybėmis ES nustatė toliau išvardytų sričių koordinuoto reagavimo ES mastu mechanizmus:

Grėsmių sveikatai analizė

ES politika grindžiama reagavimo į šias grėsmes būdų analize, pateikta šiuose dokumentuose:

Teisės aktai

ES priėmė sprendimą  gerinti parengties atremti dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai planavimą visoje ES ir didinti pajėgumą koordinuoti atsaką į sveikatos krizes.

Teisinis pagrindas

Lisabonos sutarties 168 straipsnyje ES suteikiami nauji įgaliojimai imtis valstybių narių politiką papildančios veiklos, kuria siekiama įveikti dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai.