Ετοιμότητα και αντίδραση

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Η πολιτική της ΕΕ στοχεύει στην προστασία των Ευρωπαίων από ένα ευρύ φάσμα σοβαρών κινδύνων για την υγεία που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις και, επομένως, μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα με πανευρωπαϊκή συνεργασία παρά με μεμονωμένη δράση των χωρών της ΕΕ.

Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να οφείλονται σε παράγοντες που προκαλούν μεταδοτικές ασθένειες  ή άλλους βιολογικούς ή χημικούς παράγοντες, ή να συνδέονται με το περιβάλλον και να οφείλονται, για παράδειγμα, στην κλιματική αλλαγή.

Η δράση της ΕΕ συνίσταται κυρίως στην προώθηση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, π.χ. μέσω της χάραξης κατευθυντήριων γραμμών και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, η ΕΕ έχει θεσπίσει μηχανισμούς για μια συντονισμένη, πανευρωπαϊκή απάντηση στους ακόλουθους τομείς:

Ανάλυση των κινδύνων για την υγεία

Η πολιτική της ΕΕ βασίζεται στην ανάλυση του τρόπου αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων, όπως ορίζονται στα παρακάτω έγγραφα:

Νομοθεσία

Η ΕΕ εξέδωσε απόφαση  με στόχο τη βελτίωση του σχεδιασμού της προετοιμασίας για την αντιμετώπιση σοβαρών διασυνοριακών κινδύνων για την υγεία στην ΕΕ και για την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των δράσεων αντιμετώπισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας.

Νομική βάση

Η Συνθήκη της Λισαβόνας  – στο άρθρο 168 – παρέχει νέες εξουσίες στην ΕΕ για ανάληψη δράσης με στόχο την καταπολέμηση σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, συμπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις αντίστοιχες εθνικές πολιτικές.