Připravenost a reakce

Politika

Cílem politiky EU v oblasti veřejného zdraví je chránit občany před celou řadou závažných zdravotních hrozeb, které se mohou šířit přes hranice do ostatních členských zemí a které lze proto efektivněji řešit koordinací na celoevropské úrovni, nikoli pouze na úrovni jednotlivých zemí.

Takovou hrozbou pro veřejné zdraví mohou být přenosné nemoci, šíření biologických nebo chemických škodlivých látek nebo faktory environmentálního typu, např. změna klimatu.

Evropská unie se proto především snaží prohlubovat spolupráci mezi vládami členských zemí, např. vydáváním společných pokynů nebo sdílením osvědčených postupů.

Ve spolupráci s vládami členských zemí vypracovala Unie několik mechanismů, díky nimž je možné postupovat koordinovaně a na celoevropské úrovni. Tento společný postup se uplatňuje v těchto oblastech:

Analýza hrozeb pro veřejné zdraví

Politika EU v této oblasti se opírá o rozbory možných postupů, jak s těmito riziky nakládat a jak v těchto krizových situacích postupovat. Tyto postupy jsou nastíněny v následujících dokumentech:

Právní předpisy

EU přijala rozhodnutí , jímž se má zvýšit připravenost na vážné přeshraniční zdravotní hrozby v celé EU a posílit schopnost koordinovat postup v krizových situacích.

Právní základ

Lisabonská smlouva (článek 168) svěřuje EU nově pravomoc jednat v případě, kdy je nutné potlačit závažné přeshraniční zdravotní hrozby. Tato činnost EU je doplněním politik jednotlivých států.