Beredskap och insatser

Beredskap för influensapandemi

En influensaepidemi kan utvecklas till en pandemi om det kommer ett nytt virus som vi saknar skydd mot. En pandemi kan få svåra konsekvenser och kräver hög beredskap.

Influensapandemiberedskap är en prioriterad fråga för EU:s nätverk för smittsamma sjukdomar . Genom nätverket kan EU-länderna lättare samordna sina insatser för att förebygga och begränsa en influensapandemi.

Beredskapsplaner

Specifika beredskapsplaner finns både på EU-nivå och i de enskilda EU-länderna. EU:s beredskapsplan anger vilka åtgärder aktörer i EU och medlemsländerna ska vidta vid en pandemi och vem som gör vad. Planen uppdateras fortlöpande för att ta hänsyn till de senaste rönen och aktuella hot.

Bedömning av nationell beredskap

Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) har tillsammans med kommissionen och WHO bedömt EU-ländernas egna beredskapsplaner för en pandemi. Läs mer i den tekniska rapporten.

Utbyte av bästa praxis

Flera konferenser  har hållits med EU-länderna och de 53 länderna i WHO:s Europaregion för att bestämma de viktigaste punkterna i en pandemiplan, utbyta bästa praxis, identifiera brister och se hur man kan jobba vidare.

Vaccination

Det är bara några få EU-länder som har möjligheter att framställa vaccin. Vid en pandemi är det därför stor risk för att det saknas vaccin. Hälsoskyddskommittén har tagit fram en strategi  som ska se till att man får fram tillräckligt med influensavaccin vid en eventuell pandemi.

Vad gör kommissionen vid en pandemi?

Kommissionen ansvarar för att samordna EU:s insatser vid en influensapandemi genom systemet för tidig varning och reaktion . Det är ett sätt för nationella myndigheter att informera varandra om vad man redan har gjort eller tänker göra. Kommission står också i ständig kontakt med Europeiska smittskyddsmyndigheten, Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), WHO och det globala hälsoskyddsinitiativet .

Så snart WHO har förklarat att det förekommer en pandemi kan kommissionen överväga att införa snabbare förfaranden för att godkänna nya pandemivaccin.