Pripravenosť a reakcia

Pripravenosť na pandémiu chrípky

Ak sa objaví nový vírus chrípky, proti ktorému nie sú ľudia imúnni, môže dôjsť k vypuknutiu pandémie. Pandémie môžu predstavovať závažný problém a preto si vyžadujú vysokú mieru pripravenosti.

Pripravenosť na pandémiu chrípky je prioritou v rámci siete EÚ pre prenosné ochorenia , prostredníctvom ktorej Komisia pomáha členským štátom lepšie koordinovať preventívne a kontrolné opatrenia.

Plány pripravenosti

EÚ a jednotlivé členské štáty disponujú konkrétnymi plánmi pripravenosti. V pláne EÚ sú pre každú fázu pandémie vymedzené úlohy a činnosti pre jednotlivé európske a vnútroštátne subjekty. Plán sa priebežne aktualizuje a reviduje, aby zohľadňoval najnovší vedecký vývoj a aktuálne výzvy.

Hodnotenie vnútroštátnej pripravenosti

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vyhodnotilo v spolupráci s Komisiou a WHO vnútroštátne plány pripravenosti na pandémiu. Podrobnejšie informácie nájdete v technickej správe.

Výmena osvedčených postupov

Pravidelné konferencie  ponúkajú 27 členským štátom a 53 štátom európskeho regiónu WHO príležitosť na identifikáciu najdôležitejších faktorov pri plánovaní prípravy na pandémiu, výmenu skúseností a špecifikáciu problémov a možných riešení.

Očkovanie

Len niektoré krajiny majú kapacity na výrobu vakcín. Preto je viac než pravdepodobné, že v prípade pandémie môže dôjsť k ich nedostatku. Výbor pre zdravotnú bezpečnosť preto podporil stratégiu , ktorá slúži na zabezpečenie včasného a adekvátneho zásobovania očkovacími látkami v prípade pandémie.

Úloha Komisie

V prípade pandémie chrípky riadi Komisia koordináciu v EÚ pomocou systému včasného varovania a reakcie (EWRS) , v rámci ktorého sa členské štáty navzájom informujú o prijatých alebo plánovaných opatreniach. Komisia je okrem toho v neustálom kontakte s inými kľúčovými partnermi, akými sú Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európska agentúra pre lieky (EMA), WHO a Celosvetová iniciatíva za zdravotnú bezpečnosť (GHSI) .

Po tom, ako WHO oficiálne vyhlási, že došlo ku vzniku pandémie, Komisia môže v zrýchlenom konaní povoliť predaj vakcín proti pandemickej chrípke.