Gotowość i reagowanie

Gotowość na wypadek pandemii grypy

Pandemia grypy może wystąpić wówczas, gdy pojawia się nowy wirus grypy, na który ludzie nie są uodpornieni. Skutki pandemii mogą być poważne. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie na wypadek jej wystąpienia.

Przygotowanie na wypadek pandemii grypy stanowi priorytet unijnej Sieci Chorób Zakaźnych , dzięki której Komisja pomaga krajom UE w lepszej koordynacji środków w zakresie profilaktyki i kontroli.

Plany gotowości

Szczegółowe plany opracowano zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie poszczególnych krajów. Unijny plan gotowości określa zadania i działania stron na szczeblu unijnym i krajowym dla każdego etapu pandemii. Plan jest stale aktualizowany w celu uwzględnienia najnowszych osiągnięć naukowych i pojawiających się problemów.

Ocena przygotowania poszczególnych krajów

We współpracy z Komisją i WHO Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób dokonało oceny krajowych planów gotowości na wypadek pandemii. Więcej informacji można znaleźć w sprawozdaniu technicznym.

Wymiana najlepszych praktyk

W celu określenia istotnych elementów planu pandemicznego, wymiany najlepszych praktyk oraz zidentyfikowania ewentualnych braków i możliwych rozwiązań zorganizowano liczne konferencje  z udziałem wszystkich 27 krajów UE i 53 państw regionu europejskiego WHO.

Szczepienia

Tylko kilka krajów UE dysponuje możliwościami w zakresie produkcji szczepionek. Zatem w przypadku pandemii niedobór szczepionek jest bardzo prawdopodobny. Komitet Bezpieczeństwa Zdrowia zatwierdził strategię  mającą na celu zapewnienie jak najszybszego odpowiedniego zaopatrzenia w szczepionki przeciwko grypie w przypadku pandemii.

Rola Komisji w razie pandemii

W przypadku pandemii grypy Komisja odpowiada za koordynację działań UE za pomocą systemu wczesnego ostrzegania i reagowania , w ramach którego władze krajowe informują się o środkach, które zostały podjęte lub mają zostać podjęte w przyszłości. Komisja jest również w stałym kontakcie z głównymi partnerami, takimi jak Europejska Agencja Leków (EMA), WHO oraz Ogólnoświatowa Inicjatywa na rzecz Bezpieczeństwa Zdrowotnego .

W razie ogłoszenia pandemii przez WHO Komisja może rozważyć wprowadzenie uproszczonej i przyspieszonej procedury udzielenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciwko grypie pandemicznej.