Valmisolek ja reageerimine

Valmisolek gripipandeemiaks

Gripipandeemia võib aset leida siis, kui tekib uus gripiviirus, mille suhtes inimestel puudub immuunsus. Pandeemiad võivad olla tõsiste tagajärgedega ning nende puhul peab valmisolekutase olema kõrge.

Valmisolek gripipandeemiaks on prioriteet nakkushaiguste alase ELi võrgustiku  jaoks, mille kaudu komisjon aitab ELi liikmesriikidel paremini koordineerida gripipandeemiat hõlmavaid ennetus- ja kontrollimeetmeid. 

Valmisolekuplaanid

Nii ELi kui ka riiklikul tasandil on kehtestatud konkreetsed plaanid. ELi valmisolekuplaanis on määratletud ELi ja riiklikul tasandil tegutsejate ülesanded ja tegevus pandeemia iga etapi ajal. Plaani vaadatakse korrapäraselt läbi, et kaasata viimaseid teaduslikke arengusuundi ja esilekerkivaid küsimusi.

Liikmesriikide valmisoleku hindamine

Koostöös Euroopa Komisjoni ja WHOga on Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus hinnanud liikmesriikide pandeemiaks valmisoleku plaane. Tutvuge üksikasjadega tehnilises aruandes.

Parimate tavade vahetamine

Toimunud on mitmed konverentsid , kus on osalenud kõigi 27 ELi liikmesriigi ning WHO Euroopa piirkonna 53 liikmesriigi esindajad. Kõnealuste konverentside eesmärk on olnud määratleda pandeemiaks valmistumise peamised elemendid, vahetada parimaid tavasid ning määratleda puudused ja tulevikusuunad.

Vaktsineerimine

Üksnes mõnes ELi liikmesriigis on olemas võimalused vaktsiinide tootmiseks. Sellest tulenevalt on pandeemia korral vaktsiini puudus tõenäoliseks probleemiks. Terviseohutuse komitee on kinnitanud strateegia , et tagada pandeemia korral gripivaktsiini piisavate varude olemasolu võimalikult kiiresti.

Komisjoni roll pandeemia korral

Gripipandeema korral on komisjon ELi poolse koordineerimise korraldajaks varajase hoiatamise ja reageerimise süsteemi (EWRS)  kaudu, mis nõuab riiklikelt ametiasutustelt üksteise teavitamist võetud või kavandavatest meetmetest. Samuti on komisjon pidevalt ühenduses peamiste partneritega, nagu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus, Euroopa Ravimiamet, WHO ning ülemaailmne terviseohutuse algatus (GHSI) .

Pärast seda, kui WHO on pandeemia välja kuulutanud, võib komisjon kaaluda lihtsustatud kiirmenetlust gripipandeemia vaktsiinidele müügiloa väljaandmiseks.