Beredskab og indsats

Beredskab ved influenzapandemi

En ny influenzavirus, som mennesker ikke er immune overfor, kan udvikle sig til en influenzapandemi. Pandemier kan være alvorlige og kræve et højt beredskabsniveau.

Beredskab mod influenzapandemier er et prioriteret indsatsområde for EU's netværk for smitsomme sygdomme , igennem hvilket Kommissionen hjælper EU-landene med en bedre koordinering af deres forebyggelses- og kontrolforanstaltninger over for pandemisk influenza. 

Beredskabsplaner

Der er indført specifikke planer på både EU-plan og nationalt plan. EU's beredskabsplan fastlægger roller og handlinger for de forskellige aktører på EU-plan og nationalt plan i forbindelse med de enkelte faser i en pandemi. Planen revideres løbende, så den tager højde for de nyeste videnskabelige udviklinger og nye spørgsmål og problemstillinger.

Vurdering af de nationale beredskabsplaner

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) har, i samarbejde med Kommissionen og WHO, vurderet de nationale beredskabsplaner over for pandemier. Du kan finde flere oplysninger i den tekniske rapport.

Udveksling af bedste praksis

Der er blevet holdt en række konferencer  med deltagelse af alle 27 EU-lande og de 53 lande i WHO's europæiske region med det formål at identificere de væsentligste elementer i pandemisk beredskabsplanlægning, udveksle bedste praksis, afdække mangler og finde nye veje frem.

Vaccination

Der er kun få EU-lande, der har faciliteter til at fremstille vacciner, og det betyder, at der er stor risiko for mangel på vaccine, hvis der skulle opstå en pandemi. Udvalget for Sundhedssikkerhed (HSC) har udviklet en strategi , der skal sikre, at der hurtigst muligt kan leveres tilstrækkelige forsyninger af influenzavaccine i tilfælde af en pandemi.

Kommissionens rolle ved en eventuel pandemi

Hvis der opstår en influenzapandemi, står Kommissionen i spidsen for EU's koordineringsindsats via systemet for tidlig varsling og reaktion (EWRS) , hvor de nationale myndigheder skal underrette hinanden om de foranstaltninger, de har truffet eller planlægger at træffe. Kommissionen er desuden i løbende kontakt med vigtige partnere, som f.eks. ECDC, Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), WHO og Initiativet vedrørende sundhedssikkerheden i verden (GHSI) .

Så snart WHO har erklæret, at der er tale om en pandemi, kan Kommissionen vælge at anvende en forenklet hasteprocedure for at give tilladelse til markedsføring af vacciner mod pandemisk influenza.