Подготвеност и реакция

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Подготвеност за грипна пандемия

Грипна пандемия може да настъпи, когато се появи нов грипен вирус, срещу който хората нямат имунитет. Пандемиите могат да са много тежки и изискват високо равнище на подготвеност.

Подготвеността за грипна пандемия е един от приоритетите на мрежата на ЕС за заразни болести , чрез която Комисията подпомага страните от ЕС да координират по-добре своите мерки за предотвратяване и контрол на грипна пандемия.

Планове за подготвеност

Съществуват специални планове както на европейско, така и на национално равнище. В плана за подготвеност на ЕС се посочват ролите и действията на различните лица на европейско и национално ниво по време на всеки етап от пандемията. Планът се преразглежда непрекъснато, за да е съобразен с последните научни достижения и възникващи въпроси.

Оценка на националната подготвеност

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) в сътрудничество с Комисията и СЗО извърши оценка на националните планове за подготвеност за пандемия. За подробности вижте техническия доклад.

Обмен на добри практики

Проведени са множество конференции  с участието на 27-те страни от ЕС и 53-те страни от европейския регион на СЗО с цел определяне на основните елементи в планирането за посрещане на пандемия, обмен на добри практики, идентифициране на пропуските и бъдещите действия.

Ваксинация

Само няколко страни от ЕС разполагат със съоръжения за производство на ваксини, затова в случай на пандемия е много вероятно да настъпи недостиг. Комитетът за здравна сигурност (КЗС) подкрепи стратегия  за гарантиране на възможно най-бърза доставка на достатъчно количество противогрипна ваксина в случай на пандемия.

Роля на Комисията в случай на пандемия

В случай на грипна пандемия Комисията поема координацията на ниво ЕС чрез Системата за ранно предупреждение и реагиране (EWRS) , която изисква от националните власти да се уведомяват едни други за мерките, които са предприели или възнамеряват да предприемат. Комисията също така поддържа постоянна връзка с важни партньори като Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, Европейската агенция по лекарствата (EMA), СЗО и Глобалната инициатива за здравна сигурност (GHSI) .

Веднага щом СЗО обяви пандемия, Комисията може да обсъди въвеждането на опростена и ускорена процедура за издаване на разрешение за пускане на пазара на противогрипни ваксини.