Beredskap och insatser

Översikt

Övervakning, tidig varning och insatser mot allvarliga internationella hot mot människors hälsa behövs för att skydda folkhälsan. EU:s främsta uppgift är att stödja och komplettera medlemsländernas åtgärder.

Smittsamma sjukdomar, biologiska smittämnen, kemikalieutsläpp och miljökatastrofer kan drabba flera länder. Antibiotikaresistens är också ett växande folkhälsoproblem som kräver beredskap och insatser.

Infektionssjukdomarna har de senaste åren minskat eller legat kvar på samma nivå i EU, men nya infektioner kan uppstå när som helst. Några exempel är svininfluensan 2009, utbrottet av E. coli i Tyskland 2011, ebola 2014 och zika 2016.

Samarbete inom EU

Tidiga insatser i hela EU är viktiga för att ta itu med allvarliga hälsohot så fort de upptäcks. Ett viktigt steg för att stärka beredskapen och samordningen i EU var beslutet om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa från 2013.

Beslutet hjälper EU-länderna att skydda folkhälsan med följande åtgärder:

 

Video – krishantering vid hälsohot i EU

Videoklippet finns på engelska, franska, tyska, italienska, spanska och polska.

Läs mer