Valmius ja toimiminen hätätilanteissa

Yleiskatsaus

EU haluaa turvata kansalaistensa terveyttä mahdollisimman hyvin. Seuranta-, varhaisvaroitus- ja reagointitoimien avulla se suojelee kansalaisia myös valtioiden rajat ylittäviltä vakavilta terveysuhkilta. EU:n toiminnan ensisijaisena tarkoituksena tällä alalla on tukea ja täydentää yksittäisten EU-maiden toimia.

Tartuntataudit, biologiset tai kemialliset aineet ja erilaiset ympäristötekijät voivat johtaa rajat ylittäviin vakaviin terveysuhkiin. Mikrobilääkeresistenssi on myös kasvava kansanterveysongelma, joka edellyttää riittävää valmius- ja reagointikykyä.

Vaikka tartuntatauteihin sairastuvuus on vähentynyt tai pysynyt vakaana viime vuosina, vuoden 2009 influenssapandemia (H1N1), vuoden 2011 E. coli -epidemia Saksassa, vuoden 2014 ebolavirusepidemia ja vuoden 2016 zikavirustartunnat osoittavat, että uusia tartuntatauteja voi ilmaantua milloin tahansa.

Rajat ylittävä toiminta EU:ssa

EU:n laajuinen reagointi on tärkeää, jotta rajat ylittäviin vakaviin terveysuhkiin kyetään vastaamaan heti niiden ilmetessä. Merkittävä virstanpylväs terveysturvallisuutta koskevan EU-kehyksen vahvistamisessa on vuonna 2013 hyväksytty päätös, jolla parannettiin valmiutta ja kapasiteettia reagoida terveysuhkiin koordinoidusti.

Tällä säädöksellä parannettiin EU:n terveysturvaa ja kansalaisten suojelua erilaisilta terveysuhkilta. Säädöksellä autetaan EU-maita valmistautumaan tuleviin pandemioihin ja rajat ylittäviin vakaviin uhkiin, ja siinä

  • vahvistetaan valmiussuunnittelukapasiteettia EU:n tasolla tehostamalla koordinointia sekä parhaiden käytäntöjen ja tietojen vaihtoa kansallisessa valmiussuunnittelussa
  • kehitetään rajat ylittävien terveysuhkien riskinarviointia ja -hallintaa mukaan lukien sellaiset ei-tarttuvat taudit, joista mikään EU-virasto ei vastaa
  • vakiinnutetaan lääketieteellisten vastatoimien yhteishankinnan kehittämiseen ja käyttöönottoon tarvittavia järjestelyjä
  • tehostetaan EU:n laajuisen reagoinnin koordinointia antamalla terveysturvakomitealle vahva oikeudellinen mandaatti
  • vahvistamalla riski- ja kriisiviestinnän koordinointia sekä edistämällä kansainvälistä yhteistyötä.

 

Terveysuhkat ja kriisinhallinta EU:ssa – video

Video on saatavilla englanniksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi, espanjaksi ja puolaksi.

Lisätietoa