Valmisolek ja reageerimine

Poliitika

ELi poliitika eesmärk on kaitsta eurooplasi paljude tõsiste terviseohtude eest, millel on piiriülene mõju ning millega saab tõhusamalt tegeleda pigem kogu Euroopat hõlmava koostöö, kui erinevate ELi liikmesriikide valitsuste individuaalsete jõupingutuste abil.

Asjaomaseid ohte võivad kutsuda esile nakkushaigusi põhjustavad või muud bioloogilised või keemilised ained. Samuti võivad need olla tingitud keskkonnast (nt kliimamuutustega seotud põhjused).

ELi meetmed on suuresti seotud liikmesriikide valitsuste vahelise kooskõlastamise edendamisega, mis toimub näiteks suuniste või parimate tavade jagamise kaudu.

Koostöös riikide valitsustega on EL loonud mitmeid mehhanisme kooskõlastatud ning kogu Euroopat hõlmavaks reageerimiseks järgmistes valdkondades:

Terviseohtude analüüs

ELi poliitika põhineb analüüsil selle kohta, kuidas asjaomaste ohtudega toime tulla. See on sätestatud järgmistes dokumentides:

Õigusaktid

EL on võtnud vastu otsuse  parandada valmisoleku planeerimist tõsiste piiriüleste terviseohtude korral kogu ELis ning tugevdada suutlikkust koordineerida reageerimist rahvatervisealastes hädaolukordades.

Õiguslik alus

Lissaboni lepingus (täpsemalt selle artiklis 168) sätestati ELi uued volitused võtta tõsiste piiriüleste terviseohtude vastaseid meetmeid, mis peaksid täiendama liikmesriikide poliitikat.