Подготвеност и реакция

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Преглед

Мониторингът, ранното предупреждение и ответните мерки за борба с трансграничните заплахи за здравето са важни елементи за гарантиране на висока степен на защита на здравето в Европейския съюз. Основната цел на действията на ЕС в тази област е подкрепа и допълване на действията, предприети от отделни страни от Съюза.

Заразни болести, биологически или химични агенти и екологични фактори — всички те имат потенциал да доведат до сериозни трансгранични заплахи. Антимикробната резистентност също е нарастващ проблем за общественото здраве, който изисква адекватно равнище на готовност и реакция.

Въпреки че равнищата на инфекциозните болести в ЕС през последните години спадат или остават стабилни, пандемичният грип (H1N1) през 2009 г., епидемията от E. Coli в Германия през 2011 г., вирусът ебола през 2014 г. и зика през 2016 г. показаха, че по всяко време могат да се появят нови инфекции.

Трансгранични действия на ЕС

Много важно е да се реагира на равнище ЕС на сериозни трансгранични заплахи за здравето веднага, щом те се появят. Ключов момент в създаването на по-силна нормативна уредба на ЕС в областта на здравната сигурност бе приемането на решение през 2013 г. за повишаване на готовността и укрепване на капацитета за координирана реакция при извънредни ситуации, свързани със здравето.

Това законодателство бе важна стъпка напред с оглед на подобряването на здравната сигурност в ЕС и защитата на гражданите от широк кръг заплахи за здравето. С него се помага на страните от ЕС да се подготвят и да защитават гражданите от евентуални бъдещи пандемии и сериозни трансгранични заплахи чрез:

 

Видеоклип — Управление на кризи във връзка със заплахи за здравето в ЕС

Видеоклипът е достъпен на английски, френски, немски, италиански, испански, полски

Информация по темата