Подготвеност и реакция

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

Целта на политиката на ЕС е да се защитят европейците от редица сериозни заплахи за здравето, които излизат отвъд националните граници, и поради това можем да се справим по-ефективно с тях чрез европейско сътрудничество, отколкото чрез самостоятелни действия на страните от Съюза.

Тези заплахи могат да се дължат на вещества, причиняващи заразни болести, на други биологични или химически вещества или на свързани с околната среда фактори, например изменението на климата.

Действията на ЕС до голяма степен са насочени към насърчаване на координацията между правителствата на страните членки, например чрез насоки или обмен на добри практики.

В сътрудничество с правителствата ЕС установи редица механизми за координиране на общоевропейска реакция в следните области:

Анализ на заплахите за здравето

Политиката на ЕС се основава на анализа на действията при такива заплахи, изложен в следните документи:

Законодателство

Комисията прие решение  с цел подобряване на планирането на подготвеността за сериозни трансгранични заплахи за здравето в ЕС и укрепване на капацитета за координация на реакцията при извънредни ситуации, свързани със здравето.

Правно основание

С член 168 от Лисабонския договор се дават нови правомощия на ЕС да предприема действия за борба със сериозните трансгранични заплахи за здравето. Тези действия допълват към националните политики.