Beredskap och insatser

Gemensam upphandling av medicinska motåtgärder

Under svininfluensapandemin 2009 blev det uppenbart att EU-ländernas upphandling av vacciner och andra läkemedel inte fungerade tillräckligt bra. Det gällde framför allt problem med rättvis tillgång och förhandlingsstyrka för att få vettiga avtalsvillkor om pris, skadeståndsansvar, sekretess och flexibilitet och kunna anpassa mängden läkemedel till det faktiska behovet. 

År 2010 bad rådet kommissionen att ta fram ett förslag om gemensam upphandling av vacciner inför kommande pandemier.

God beredskap för hot mot människors hälsa

För att stärka beredskapen inför utbrott av allvarliga hälsohot som berör flera länder får EU-institutionerna och medlemsländerna ingå avtal om gemensam upphandling för att köpa in medicinska motåtgärder. Syftet är att

  • det ska finnas tillräckligt med vacciner och andra läkemedel
  • alla deltagande länder garanteras tillgång till vacciner och andra läkemedel
  • alla länder behandlas lika och får vettiga avtalsvillkor.

Innan upphandlingen startar ingås ett avtal om gemensam upphandling  för att

  • fastställa de praktiska arrangemangen för upphandlingen
  • fastställa beslutsprocessen när det gäller val av förfarande
  • organisera bedömningen av anbud och tilldelningen av kontrakt.

Avtalet träder i kraft när en tredjedel av de deltagande länderna har skrivit under det.

Lagstiftning

Artikel 5 i beslut 1082/2013/EU  

Läs mer: