Pripravljenost in ukrepi

Skupno javno naročanje zdravstvenih protiukrepov

Pojav pandemije gripe H1N1 leta 2009 je opozoril na pomanjkljivosti obstoječega sistema naročanja protivirusnih cepiv in zdravil v državah EU, zlasti kar zadeva enakopraven dostop in kupno moč pri pridobivanju ugodnih pogodbenih pogojev v zvezi s ceno, obveznostmi, ravnijo zaupnosti in prilagajanjem naročenih količin cepiv dejanskim potrebam. 

Zato je Svet leta 2010 Komisijo pozval, naj pripravi postopek za skupno naročanje cepiv v primeru novega izbruha pandemije.

Zagotavljanje ustrezne pripravljenosti ob nevarnostih za zdravje

Da bi se institucije EU in države članice ustrezno pripravile na resne čezmejne nevarnosti za zdravje, lahko sodelujejo v skupnem javnem razpisu za nabavo zdravstvenih protiukrepov. Tako lahko zagotovijo:

  • zadostno količino protivirusnih cepiv in drugih zdravstvenih protiukrepov,
  • dostopnost protivirusnih cepiv ali drugih zdravstvenih protiukrepov vsem sodelujočim državam članicam,
  • enako obravnavanje vseh državah članic, za katere veljajo pravični pogodbeni pogoji.

V sporazumu o skupnem javnem naročanju , ki ga sklenejo pred začetkom postopka, določijo:

  • praktično ureditev izvedbe postopka,
  • način odločanja v zvezi z izbiro postopka,
  • merila za oceno ponudb in oddajo javnega naročila.

Sporazum o skupnem javnem naročanju začne veljati, ko ga podpiše tretjina sodelujočih držav članic.

Pravna podlaga

Člen 5 Sklepa 1082/2013/EU  

Glej tudi: