Pripravenosť a reakcia

Spoločné obstarávanie zdravotníckych protiopatrení

Prepuknutie pandemickej chrípky H1N1 v roku 2009 poukázalo na nedostatky v mechanizmoch členských štátov EÚ, ktoré sa týkali zaobstarávania vakcín a liekov proti pandémii a s tým súvisiaceho problému kúpnej sily. Rada v roku 2010 požiadala Komisiu, aby začala s prípravou postupu spoločného obstarávania vakcín s cieľom pripraviť sa na budúcu pandémiu.

Ustanovenia týkajúce sa spoločného obstarávania zdravotníckych protiopatrení sú uvedené v článku 5 rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia. Dohodu o spoločnom obstarávaní schválila Komisia 10. apríla 2014, a do septembra 2017 ju podpísalo 24 krajín EÚ. V tejto dohode:

  • sa stanovujú praktické opatrenia postupu
  • určuje sa proces rozhodovania vzhľadom na výber postupu
  • a organizácia hodnotenia verejných súťaží a zadania zákazok

Zabezpečenie náležitej pripravenosti

Cieľom mechanizmu spoločného obstarávania je zabezpečiť spravodlivejší prístup ku konkrétnym zdravotníckym protiopatreniam, zvýšiť bezpečnosť dodávok a zabezpečiť vyváženejšie ceny pre zúčastnené krajiny EÚ.

S cieľom náležite sa pripraviť na výskyt závažného cezhraničného ohrozenia zdravia sa inštitúcie EÚ spolu s krajinami, ktoré podpísali dohodu o spoločnom obstarávaní, môžu zúčastniť na spoločnom postupe obstarávania na účely zabezpečenia:

  • očkovacích látok
  • antivirotík
  • zdravotníckych protiopatrení týkajúcich sa závažného cezhraničného ohrozenia zdravia

Súvisiace informácie