Gotowość i reagowanie

Wspólne zamówienia na medyczne środki zapobiegawcze

Wybuch pandemii grypy H1N1 w 2009 r. ujawnił słabe punkty systemów zamawiania szczepionek i leków w krajach UE pod względem sprawiedliwego dostępu i siły nabywczej pozwalającego na uzyskanie korzystnych warunków umownych w zakresie ceny, odpowiedzialności, poufności, elastyczności, tak aby dostosować zamówione ilości do rzeczywistych potrzeb. 

W 2010 r. Rada zwróciła się do Komisji o rozpoczęcie przygotowań do stworzenia systemu wspólnych zamówień szczepionek na wypadek pandemii w przyszłości.

Zapewnienie odpowiedniej gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń dla zdrowia

Aby przygotować się na ewentualność wystąpienia poważnych zagrożeń dla zdrowia w skali międzynarodowej, instytucje UE i jej kraje członkowskie mogą przeprowadzić wspólną procedurę zamówień w celu zakupu medycznych środków zapobiegawczych. Chodzi o to, aby:

  • szczepionki przeciwko pandemii i inne medyczne środki zapobiegawcze były dostępne w odpowiednich ilościach,
  • wszystkie uczestniczące kraje członkowskie miały gwarancję dostępu do szczepionek i innych medycznych środków zapobiegawczych,
  • wszystkie kraje UE były traktowane tak samo i mogły korzystać z właściwych warunków umownych.

Umowa dotycząca wspólnego udzielania zamówień  poprzedza procedurę udzielania zamówień i określa:

  • uzgodnienia praktyczne dotyczące sposobu realizacji procedury,
  • proces decyzyjny dotyczący wyboru procedury,
  • sposób oceny ofert i wyboru oferty.

Umowa w sprawie wspólnego udzielania zamówień wejdzie w życie, gdy ratyfikuje ją jedna trzecia krajów, które ją podpisały.

Podstawa prawna

Art. 5 decyzji nr 1082/2013/UE  

Inne dokumenty: