Valmisolek ja reageerimine

Meditsiiniliste vastumeetmete ühishanked

H1N1 gripipandeemia puhang 2009. aastal tõi esile puudused ELi liikmesriikides pandeemiavaktsiinide ja -ravimite jaoks kehtestatud mehhanismides seoses võrdse juurdepääsu ning ostujõuga, et saada nõuetekohased lepingutingimused hinna, kohustuste, konfidentsiaalsuse ja paindlikkuse osas, eesmärgiga kohandada tellitavaid koguseid vastavalt tegelikele vajadustele. 

2010. aastal soovis nõukogu, et komisjon asuks ette valmistama vaktsiinide ühishanget võimalike tulevaste pandeemiate jaoks.

Nõuetekohase valmisoleku tagamine tervist ohustavate haiguspuhangute puhul

Selleks et olla valmis tõsise piiriülese terviseohu puhanguks, võib EL ja mis tahes liikmesriik käivitada ühishankemenetluse, et hankida meditsiinilisi vastumeetmeid. Sellega tagatakse, et

  • pandeemiavaktsiine ja muid meditsiinilisi vastumeetmeid on olemas piisavas koguses;
  • juurdepääs pandeemiavaktsiinidele või meditsiinilistele vastumeetmetele on tagatud kõigile osalevatele liikmesriikidele;
  • kõiki liikmesriike koheldakse võrdselt ning et nende suhtes kohaldatakse õiglasi lepingutingimusi.

Ühishankemenetlusele eelneva ühishanke lepinguga :

  • määratakse kindlaks asjaomast menetlust reguleeriv praktiline kord;
  • määratletakse otsustusprotsess seoses menetluse valikuga;
  • korraldatakse pakkumuste ja lepingu sõlmimise hindamine.

Ühishanke leping jõustub siis, kui üks kolmandik osalevatest riikidest on sellele alla kirjutanud.

Õiguslik alus

Otsuse 1082/2013/EL artikkel 5  

Vt ka: