Ετοιμότητα και αντίδραση

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Κοινή προμήθεια ιατρικών αντιμέτρων

Η εμφάνιση της πανδημίας γρίπης H1N1 το 2009 έφερε στο φως αδυναμίες όσον αφορά την πρόσβαση και την αγοραστική δύναμη των χωρών της ΕΕ για την προμήθεια εμβολίων και φαρμάκων κατά της πανδημίας. Το 2010 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει την προετοιμασία για την κοινή προμήθεια εμβολίων ώστε να αντιμετωπιστεί τυχόν νέα πανδημία στο μέλλον.

Διατάξεις για την κοινή προμήθεια ιατρικών αντιμέτρων περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 της απόφασης 1082/2013/ΕΕ σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας. Η συμφωνία κοινής προμήθειας εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 10 Απριλίου 2014, και τον Σεπτέμβριο του 2017 είχε υπογραφεί από 25 χώρες της ΕΕ. Η συμφωνία κοινής προμήθειας καθορίζει:

  • τις πρακτικές ρυθμίσεις που διέπουν τον μηχανισμό
  • τη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά την επιλογή της διαδικασίας
  • τις οργανωτικές λεπτομέρειες για την εκτίμηση των προσφορών και την ανάθεση της σύμβασης

Εξασφάλιση σωστής προετοιμασίας

Στόχος του μηχανισμού κοινής προμήθειας είναι η ισότιμη πρόσβαση σε ειδικά ιατρικά αντίμετρα και η βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού, καθώς και οι πιο ισορροπημένες τιμές για τις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ.

Προκειμένου να προετοιμαστούν δεόντως για την αντιμετώπιση τυχόν σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη συμφωνία κοινής προμήθειας μπορούν να ξεκινήσουν διαδικασία κοινής προμήθειας με σκοπό την αγορά:

  • εμβολίων
  • αντιιικών
  • ιατρικών αντιμέτρων για σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας

Σχετικές πληροφορίες