Ετοιμότητα και αντίδραση

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Κοινή προμήθεια ιατρικών αντιμέτρων

Η εμφάνιση της πανδημίας γρίπης H1N1 το 2009 έφερε στο φως αδυναμίες των μηχανισμών προμήθειας εμβολίων και φαρμάκων στις χώρες της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, οι αδυναμίες αυτές αφορούν την ισότιμη πρόσβαση και την αγοραστική δύναμη που απαιτούνται για την εξασφάλιση θεμιτών συμβατικών όρων όσον αφορά τις τιμές, την ευθύνη, την εμπιστευτικότητα και την ευελιξία, έτσι ώστε οι ποσότητες που παραγγέλλονται να συνάδουν με τις πραγματικές ανάγκες. 

Το 2010 το Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει την προετοιμασία για μια κοινή προμήθεια εμβολίων για τυχόν μελλοντική πανδημία.

Σωστή προετοιμασία για την αντιμετώπιση απειλών κατά της υγείας

Προκειμένου να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για την αντιμετώπιση τυχόν σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες κοινής προμήθειας ιατρικών αντιμέτρων, έτσι ώστε:

  • να υπάρχουν σε επαρκείς ποσότητες τα εμβόλια και άλλα ιατρικά αντίμετρα για την αντιμετώπιση πανδημιών,
  • να είναι κατοχυρωμένη για όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη η πρόσβαση σε εμβόλια ή ιατρικά αντίμετρα κατά πανδημιών,
  • όλα τα κράτη μέλη να τυγχάνουν ισότιμης μεταχείρισης και να μπορούν να επιτυγχάνουν θεμιτούς συμβατικούς όρους.

Η Συμφωνία Κοινής Προμήθειας , που προηγείται της διαδικασίας κοινής προμήθειας:

  • καθορίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες της διαδικασίας
  • καθορίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά την επιλογή της διαδικασίας
  • καθορίζει τις οργανωτικές λεπτομέρειες για την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάθεση της σύμβασης.

Η Συμφωνία Κοινής Προμήθειας τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της από το ένα τρίτο των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Νομική βάση

Άρθρο 5 της απόφασης 1082/2013/ΕΕ  

Βλέπε επίσης: