Připravenost a reakce

Společné zadávání veřejných zakázek na lékařská protiopatření

Pandemie chřipky H1N1 v roce 2009 odhalila nedostatky v mechanismech, kterými se v současné době v zemích EU řídí pořizování pandemických vakcín a léků. Nedostatky se týkají spravedlivého přístupu k léčivům a kupní síly a brání přijetí náležitých smluvních podmínek v otázkách ceny, odpovědnosti, důvěrnosti a flexibility, na jejichž základě je možné upravit množství objednávaných léčiv podle aktuální potřeb. 

V roce 2010 Rada požádala Komisi o záhajení přípravy společného zadávání zakázek v případech budoucích pandemií.

Zajištění řádné připravenosti při výskytu zdravotních hrozeb

V zájmu dobré připravenosti na výskyt závažných přeshraničních zdravotních hrozeb se mohou orgány EU a kterékoli členské státy účastnit společného zadávacího řízení na lékařská protiopatření. Cílem je:

  • dostupnost vakcín proti pandemiím a dalších lékařských protiopatření v dostatečném množství
  • záruka přístupu k těmto vakcínám a protiopatřením pro všechny zúčastněné členské státy
  • rovné zacházení se všemi členskými státy a možnost využití náležitých smluvních podmínek

Před zahájením samotného řízení se uzavírá dohoda o společném zadávacím řízení , která:

  • určuje praktické kroky nutné k realizaci řízení
  • stanoví podobu rozhodování při výběru řízení
  • určuje postup hodnocení nabídek a udělení zakázky

Dohoda o společném zadávacím řízení vstupuje v platnost poté, co ji podepíše třetina zúčastněných členských států.

Právní základ

Článek 5 rozhodnutí 1082/2013/EU  

Viz také: