Подготвеност и реакция

Съвместно възлагане на обществени поръчки за медицински мерки за противодействие

Грипната пандемия H1N1 през 2009 г. показа слабостите по отношение на достъпа и покупателната способност на страните от ЕС във връзка с получаването на ваксини и медикаменти за пандемии. През 2010 г. Европейският съвет поиска от Комисията да започне подготовка за съвместно възлагане на обществени поръчки на ваксини в случай на бъдещи пандемии.

Разпоредбите за съвместното възлагане на обществени поръчки на медицински мерки за противодействие са включени в член 5 на Решение 1082/2013/ЕС относно сериозните трансгранични заплахи за здравето. Споразумението за съвместно възлагане на обществени поръчки бе одобрено от Комисията на 10 април 2014 г. Към септември 2017 г. то е подписано от 24 страни от ЕС. В споразумението за съвместно възлагане на обществени поръчки:

  • се определят практическите договорености във връзка с механизма
  • се описва процесът на вземане на решения във връзка с избора на процедури
  • се организира оценяването на офертите и възлагането на договора

Осигуряване на подходящо равнище на готовност

Целта на механизма за съвместно възлагане на обществени поръчки е да се гарантира по-равен достъп до специфични медицински мерки за противодействие и да се подобри сигурността на доставките, както и цените за участващите държави от ЕС да бъдат по-балансирани.

За да сме добре подготвени за сериозна трансгранична заплаха за здравето, институциите на ЕС и държавите членки, които са се присъединили към споразумението за съвместно възлагане на обществени поръчки, могат да участват в съвместна процедура за възлагане на обществени поръчки, за да закупят:

  • Ваксини
  • Антивирусни препарати
  • Медицински мерки за противодействие на сериозни трансгранични заплахи за здравето

Информация по темата