Подготвеност и реакция

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Съвместно възлагане на обществени поръчки за медицински мерки за противодействие

Пандемията от грип H1N1 през 2009 г. подчерта слабостите в действащите в страните от ЕС механизми за доставки на пандемични ваксини и лекарства по отношение на равноправния достъп и покупателна способност при получаване на коректни договорни условия за цената, отговорността, поверителността и гъвкавостта с цел адаптиране на поръчаните количества към действителните нужди. 

През 2010 г. Съветът поиска от Комисията да започне подготовка за съвместни доставки на ваксини в случай на бъдещи пандемии.

Подходяща подготовка за епидемии

За да сме подготвени за сериозна трансгранична заплаха за здравето, институциите на ЕС и държавите членки могат да участват в съвместна процедура за възлагане на обществени поръчки с цел закупуване на медицински мерки за противодействие, за да може:

  • пандемичните ваксини и други медицински мерки да са налични в достатъчни количества;
  • достъпът до пандемични ваксини или медицински мерки да е гарантиран за всички участващи държави членки;
  • всички държави членки да се третират еднакво и да могат да се възползват от справедливи договорни условия.

В споразумението за съвместни доставки , което предшества процедурата за съвместни доставки:

  • се определят практическите детайли за протичане на процедурата;
  • се определя процесът за вземане на решения по отношение на избора на процедура;
  • се организира оценяването на офертите и възлагането на договора.

Съвместното споразумение влиза в сила след като го подпишат една трета от участващите държави членки.

Правно основание

Член 5 от Решение 1082/2013/ЕС  

Вж. също: