Beredskap och insatser

Internationellt samarbete

På det internationella planet verkar kommissionen aktivt för att utveckla och stärka samarbetet om hälsosäkerhet.

Kommissionen deltar i det globala hälsosäkerhetsinitiativet  (GHSI). Det är ett internationellt partnerskap som ska stärka beredskapen och krishanteringen på folkhälsoområdet.

Tillsammans med Världshälsoorganisationen tar GHSI fram en färdplan för gemensamma insatser om