Gotowość i reagowanie

Współpraca międzynarodowa

Na szczeblu światowym UE współpracuje z partnerami międzynarodowymi w sprawie kwestii związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Komisja Europejska jako członek Ogólnoświatowej Inicjatywy na rzecz Bezpieczeństwa Zdrowotnego (GHSI) ściśle współpracuje z WHO oraz z krajami G7+ (USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia i Meksyk). Współpraca ta ma pomóc w stworzeniu skutecznej i dobrze zorganizowanej globalnej strategii w zakresie gotowości i reagowania na wypadek potencjalnych zagrożeń dla zdrowia.

Ogólnoświatowa Inicjatywa na rzecz Bezpieczeństwa Zdrowotnego (GHSI)

GHSI została ustanowiona w listopadzie 2001 r. pod przewodnictwem byłego Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych Stanów Zjednoczonych. Chociaż tylko cztery kraje UE są oficjalnymi członkami GHSI, członkostwo Komisji Europejskiej w inicjatywie gwarantuje, że wyniki prowadzonych w jej ramach dyskusji są przekazywane wszystkim krajom UE za pośrednictwem Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia.

Forum ministerialne ds. GHSI zbiera się co roku. Biorą w nim udział ministrowie, sekretarze i komisarz ds. zdrowia reprezentujący kraje G7 i Komisję Europejską. Uczestniczy w nim również Światowa Organizacja Zdrowia w charakterze doradcy technicznego.

Osiągnięcia GHSI

  • Wzmocnienie gotowości i możliwości reagowania na wypadek wystąpienia ospy prawdziwej
  • Poprawa komunikacji w skali międzynarodowej i zarządzania ryzykiem
  • Testowanie i poprawa zaplecza laboratoryjnego
  • Wzmocnienie gotowości i reagowania w skali światowej na wypadek wystąpienia pandemii grypy
  • Przygotowanie działań na wypadek zagrożeń chemicznych i radiologicznych

Wraz ze Światową Organizacją Zdrowia Komisja opracowuje plan wspólnych działań związanych z następującymi zagadnieniami: